ឥទ្ធិពលសង្គម

គាំទ្រដល់ស្ត្រី

Droppii មានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ នៅពេលដែលបានជម្រុញស្ត្រីឱ្យបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។ ស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ បានទទួលជោគជ័យ ដោយមានប្រាក់ចំណូលទីពីរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និង ជួយគ្រួសារឲ្យមានស្ថេរភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុ។

គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់

Droppii ប្រាថ្នាចង់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និង ឯកទេសក្នុងស្រុក នៅលើទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក និង ដោយផ្ទាល់ដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេស។

លើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិត
និង បច្ចេកវិទ្យាថ្មី

ក្នុងនាមជាអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង, Droppii តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់
ស្មារតីច្នៃប្រឌិត និង គំនិតច្នៃប្រឌិត ព្រមទាំងមានមហិច្ឆតាសម្រាប់កិច្ច
សហប្រតិបត្តិការជាមួយគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាទូទាំងប្រទេសប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត។

ព៍ត៌មានស្តីពី Droppii

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ឥឡូវនេះ