សូមទំនាក់ទំនង
មកកាន់យើងខ្ញុំ ឥឡូវនេះ

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ Droppii ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាពីដំណោះស្រាយដែលសមស្របបំផុត សម្រាប់អ្នក

លេខទំនាក់ទំនង

  • មជ្ឈមណ្ឌលដោះស្រាយ និង វេចខ្ចប់ទំនិញ ក្រុងហូជីមិញ, 54B Nam Hoa, Phuoc Long A, Thu Duc, HCM City.

  • មជ្ឈមណ្ឌលដោះស្រាយ និង វេចខ្ចប់ទំនិញ រាជធានីហាណូយ,​ 386 Nguyen Van Linh, Phuc Loi, Long Bien, HN Capital.

  • ការិយាល័យតំណាង, 39A Tạ Hiện, Khu phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  • ទូរស័ព្: 037 4520301

  • អ៊ីម៉ែល: support@droppii.com

    • អ្នកចង់ក្លាយជា *