ចូលរួមជាមួយនឹង "Droppii"

ចូលរួមជាមួយយើងប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងដែនកំណត់របស់ខ្លួន

តារាងផ្នែកនៃការងារ
ជ្រើសរើស
Nhân sự
Kế toán
Kinh doanh
Sản phẩm
Chăm sóc khách hàng
Kho
Kinh doanh quốc tế
Marketing
IT
Pháp chế
ទីតាំង
ជ្រើសរើស
Hồ Chí Minh
Hà Nội
បទពិសោធន៍
ជ្រើសរើស
Chưa có kinh nghiệm
Dưới 6 tháng
Trên 1 năm

Xin lỗi, nhưng không có gì phù hợp với tìm kiếm của bạn. Vui lòng thử lại

គ្រាន់តែប៉ុន្មានជំហ៊ានប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីទទួលបានការងារក្នុងក្តីស្រមៃ របស់អ្នក នៅ Droppii

ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ពាក្យជ្រើសរើស? ដំណើរការនេះគឺងាយស្រួល និង ឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើត្រូវការ។ វិធីងាយបំផុត គឺប្រើប្រាស់នូវ ទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យ ដែលមានស្រាប់ របស់យើងខ្ញុំ។ បំពេញទម្រង់បែបបទ បញ្ជូលឯកសាររបស់អ្នក រួចចុច"បញ្ជូន"។
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ អ្នកអាចផ្ញើមកយើងខ្ញុំ នូវពាក្យសុំការងារបែបសង្ខេប តាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬ តាម Linkedin ដោយប្រើទម្រង់ឯកសារ មានស្រាប់ របស់យើងខ្ញុំ។
ព័ត៌មានស្តីពីតួនាទីដែលចង់បាន, កម្រិតត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទេសចរ និង កម្រិតប្រាក់បៀវត្សដែលរំពឹងទុក។ អ្នកអាចធ្វើការបញ្ចូល នូវគ្រប់ទម្រង់ឯកសារតែម្តង ឬ បញ្ចូលម្តងមួយៗបាន។ អាចបញ្ជូនឯកសារតាមទម្រង់ដូចជា Ms-Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF ហើយឯកសារនីមួយៗ មិនត្រូវមានទំហំលើសពី 15MB ឡើយ។
សូមមេត្តាកុំបញ្ចូនឯកសារ PDF និង Ms-Word ដែលមានដាក់លេខកូដសម្ងាត់។
ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ពាក្យជ្រើសរើស? ដំណើរការនេះគឺងាយស្រួល និង ឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើត្រូវការ។ វិធីងាយបំផុត គឺប្រើប្រាស់នូវ ទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យ ដែលមានស្រាប់ របស់យើងខ្ញុំ។ បំពេញទម្រង់បែបបទ បញ្ជូលឯកសាររបស់អ្នក រួចចុច"បញ្ជូន"។
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ អ្នកអាចផ្ញើមកយើងខ្ញុំ នូវពាក្យសុំការងារបែបសង្ខេប តាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬ តាម Linkedin ដោយប្រើទម្រង់ឯកសារ មានស្រាប់ របស់យើងខ្ញុំ។
ព័ត៌មានស្តីពីតួនាទីដែលចង់បាន, កម្រិតត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទេសចរ និង កម្រិតប្រាក់បៀវត្សដែលរំពឹងទុក។ អ្នកអាចធ្វើការបញ្ចូល នូវគ្រប់ទម្រង់ឯកសារតែម្តង ឬ បញ្ចូលម្តងមួយៗបាន។ អាចបញ្ជូនឯកសារតាមទម្រង់ដូចជា Ms-Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF ហើយឯកសារនីមួយៗ មិនត្រូវមានទំហំលើសពី 15MB ឡើយ។
សូមមេត្តាកុំបញ្ចូនឯកសារ PDF និង Ms-Word ដែលមានដាក់លេខកូដសម្ងាត់។
ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ពាក្យជ្រើសរើស? ដំណើរការនេះគឺងាយស្រួល និង ឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើត្រូវការ។ វិធីងាយបំផុត គឺប្រើប្រាស់នូវ ទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យ ដែលមានស្រាប់ របស់យើងខ្ញុំ។ បំពេញទម្រង់បែបបទ បញ្ជូលឯកសាររបស់អ្នក រួចចុច"បញ្ជូន"។
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ អ្នកអាចផ្ញើមកយើងខ្ញុំ នូវពាក្យសុំការងារបែបសង្ខេប តាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬ តាម Linkedin ដោយប្រើទម្រង់ឯកសារ មានស្រាប់ របស់យើងខ្ញុំ។
ព័ត៌មានស្តីពីតួនាទីដែលចង់បាន, កម្រិតត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទេសចរ និង កម្រិតប្រាក់បៀវត្សដែលរំពឹងទុក។ អ្នកអាចធ្វើការបញ្ចូល នូវគ្រប់ទម្រង់ឯកសារតែម្តង ឬ បញ្ចូលម្តងមួយៗបាន។ អាចបញ្ជូនឯកសារតាមទម្រង់ដូចជា Ms-Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF ហើយឯកសារនីមួយៗ មិនត្រូវមានទំហំលើសពី 15MB ឡើយ។
សូមមេត្តាកុំបញ្ចូនឯកសារ PDF និង Ms-Word ដែលមានដាក់លេខកូដសម្ងាត់។
ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ពាក្យជ្រើសរើស? ដំណើរការនេះគឺងាយស្រួល និង ឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើត្រូវការ។ វិធីងាយបំផុត គឺប្រើប្រាស់នូវ ទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យ ដែលមានស្រាប់ របស់យើងខ្ញុំ។ បំពេញទម្រង់បែបបទ បញ្ជូលឯកសាររបស់អ្នក រួចចុច"បញ្ជូន"។
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ អ្នកអាចផ្ញើមកយើងខ្ញុំ នូវពាក្យសុំការងារបែបសង្ខេប តាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬ តាម Linkedin ដោយប្រើទម្រង់ឯកសារ មានស្រាប់ របស់យើងខ្ញុំ។
ព័ត៌មានស្តីពីតួនាទីដែលចង់បាន, កម្រិតត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទេសចរ និង កម្រិតប្រាក់បៀវត្សដែលរំពឹងទុក។ អ្នកអាចធ្វើការបញ្ចូល នូវគ្រប់ទម្រង់ឯកសារតែម្តង ឬ បញ្ចូលម្តងមួយៗបាន។ អាចបញ្ជូនឯកសារតាមទម្រង់ដូចជា Ms-Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF ហើយឯកសារនីមួយៗ មិនត្រូវមានទំហំលើសពី 15MB ឡើយ។
សូមមេត្តាកុំបញ្ចូនឯកសារ PDF និង Ms-Word ដែលមានដាក់លេខកូដសម្ងាត់។
ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ពាក្យជ្រើសរើស? ដំណើរការនេះគឺងាយស្រួល និង ឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើត្រូវការ។ វិធីងាយបំផុត គឺប្រើប្រាស់នូវ ទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យ ដែលមានស្រាប់ របស់យើងខ្ញុំ។ បំពេញទម្រង់បែបបទ បញ្ជូលឯកសាររបស់អ្នក រួចចុច"បញ្ជូន"។
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ អ្នកអាចផ្ញើមកយើងខ្ញុំ នូវពាក្យសុំការងារបែបសង្ខេប តាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬ តាម Linkedin ដោយប្រើទម្រង់ឯកសារ មានស្រាប់ របស់យើងខ្ញុំ។
ព័ត៌មានស្តីពីតួនាទីដែលចង់បាន, កម្រិតត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទេសចរ និង កម្រិតប្រាក់បៀវត្សដែលរំពឹងទុក។ អ្នកអាចធ្វើការបញ្ចូល នូវគ្រប់ទម្រង់ឯកសារតែម្តង ឬ បញ្ចូលម្តងមួយៗបាន។ អាចបញ្ជូនឯកសារតាមទម្រង់ដូចជា Ms-Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF ហើយឯកសារនីមួយៗ មិនត្រូវមានទំហំលើសពី 15MB ឡើយ។
សូមមេត្តាកុំបញ្ចូនឯកសារ PDF និង Ms-Word ដែលមានដាក់លេខកូដសម្ងាត់។
ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ពាក្យជ្រើសរើស? ដំណើរការនេះគឺងាយស្រួល និង ឆាប់រហ័ស ប្រសិនបើត្រូវការ។ វិធីងាយបំផុត គឺប្រើប្រាស់នូវ ទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យ ដែលមានស្រាប់ របស់យើងខ្ញុំ។ បំពេញទម្រង់បែបបទ បញ្ជូលឯកសាររបស់អ្នក រួចចុច"បញ្ជូន"។
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឬ អ្នកអាចផ្ញើមកយើងខ្ញុំ នូវពាក្យសុំការងារបែបសង្ខេប តាមរយៈអ៊ីម៉ែល ឬ តាម Linkedin ដោយប្រើទម្រង់ឯកសារ មានស្រាប់ របស់យើងខ្ញុំ។
ព័ត៌មានស្តីពីតួនាទីដែលចង់បាន, កម្រិតត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទេសចរ និង កម្រិតប្រាក់បៀវត្សដែលរំពឹងទុក។ អ្នកអាចធ្វើការបញ្ចូល នូវគ្រប់ទម្រង់ឯកសារតែម្តង ឬ បញ្ចូលម្តងមួយៗបាន។ អាចបញ្ជូនឯកសារតាមទម្រង់ដូចជា Ms-Word (doc, docx), PDF, IPG, PNG, GIF ហើយឯកសារនីមួយៗ មិនត្រូវមានទំហំលើសពី 15MB ឡើយ។
សូមមេត្តាកុំបញ្ចូនឯកសារ PDF និង Ms-Word ដែលមានដាក់លេខកូដសម្ងាត់។

រីកចម្រើនជាមួយយើងខ្ញុំ

យើងខ្ញូំបម្រើដល់មនុស្សរាប់លាននាក់

7 លាន
៧ លាន ដៃគូអាជីវកម្ម
1,7 ពាន់​លាន
១,៧ ពាន់លាន នៃការបញ្ជាទិញសរុប ក្នុងឆ្នាំ ២០២២
1000 +
នៃផលិតផល ដែលមានគុណភាព និង ចេញដោយរោងចក្រផ្ទាល់